Een paar van de links naar websites van het Atlascollege:

Atlas college: http://www.atlascollege.nl/

Atlas college, OSG Westfriesland:  http://osg.atlascollege.nl/

Atlas college, Copernicus: http://copernicus.atlascollege.nl/

Schoolkeuzehoorn.nl, de informatiewebsite over middelbare scholen in Hoorn, gemaakt door en voor ouders

 

Inhoudsopgave:

De casus Mark op het Atlascollege

Chronologische volgorde gebeurtenissen Atlascollege

De goede ervaringen van Mark op TABOR
Wie wij zijn

Voor wie doen wij dit

Werkgebied en scholen

Meldingen

Links naar websites van verschillende scholen in Hoorn

Activiteiten van het comité Schoolkeuzehoorn.nl

ContactUpdate 7 februari 2023: De belangrijkste directe daders zijn vertrokken van school
Zeer goed nieuws wat ons op 7 februari 2023 bereikt heeft: de te kwader trouw handelende horror-onderwijskrachten (die verantwoordelijk zijn voor smaad/laster, het volledig uit de duim zuigen van een complete aanranding, het opstellen van een vals gespreksverslag, stemmingmakerij richting andere scholen, dossiervervalsing, het niet uitvoeren van de onderwijswet en keiharde chantage) zijn met (al dan niet vroegtijdig) pensioen!!! Dit is fantastisch nieuws voor alle leerlingen!
De vraag is of er ook iets veranderd is in de bestuurscultuur van het door en door corrupte college van Bestuur van het Atlascollege, aangezien dit college van Bestuur tot nu toe altijd consequent geweigerd heeft om in te grijpen bij de wantoestanden op het Copernicus, en geweigerd heeft excuses aan te bieden aan het slachtoffer.


De casus Mark op het Atlascollege

Advies van het comité schoolkeuzehoorn.nl naar aanleiding van de casus Mark zoals we dat tot 7 februari 2023 gegeven hebben:
Stuur uw kind niet naar het Atlascollege toe. Op het Atlascollege worden pesterijen, zelfs na herhaaldelijke meldingen, niet aangepakt. Integendeel, de school zal het slachtoffer straffen door hem of haar intern te schorsen "voor zijn veiligheid". Als de pesterijen aanhouden, zal de school proberen om het slachtoffer middels leugens (dossiervervalsing) van school te sturen. De school zal uiteindelijk zeggen dat er "teveel incidenten" plaatsvinden rondom die leerling. Aan het feit dat die leerling bij al die "incidenten" slachtoffer is van een pesterij, gaat de school volledig voorbij. Zodra uw kind van school gestuurd is op basis van leugens, zal de school diezelfde leugens rondverspreiden naar alle omliggende scholen, zodat uw kind daar ook geweigerd wordt. "Waar rook is, is vuur", zullen andere scholen dan zeggen. Het resultaat: onvrijwillig thuis zitten, met studievertraging tot gevolg.


Wij hebben als Comité Schoolkeuzehoorn.nl in oktober 2011 een zéér verontrustend dossier aangeleverd gekregen van twee ouders met een kind op het Copernicus, onderdeel van het Atlascollege. Wij als groep ouders zijn geschokt over de inhoud van het dossier en wij leven mee met het slachtoffer en zijn ouders. De ouders van het slachtoffer hebben lang de hoop gehad dat het Atlascollege intern orde op zaken zou stellen en hun zoon onderwijs zou geven, maar na opnieuw gechanteerd te zijn door het Atlascollege hebben de ouders van het slachtoffer, als wanhoopsdaad, besloten het dossier te overhandigen aan het Comité schoolkeuzehoorn.nl.

Uit het aan ons aangeleverde dossier blijken o.a. de volgende feiten:

- Het Atlascollege, locatie Copernicus, komt het eigen anti-pest-beleid, zoals dat op open dagen rooskleurig aan ouders wordt voorgespiegeld, totaal niet na. Er wordt nagenoeg niet of helemaal niet opgetreden tegen pestkoppen, en standaard krijgt het slachtoffer zelf de schuld in de schoenen geschoven! Het is veel gemakkelijker om het slachtoffer van pestgedrag van school te sturen in plaats van de pestkoppen zelf.

- Een hooggeplaatste medewerkster van het Atlascollege, locatie Copernicus, zuigt bewust fantasieverhalen uit de duim met als doel te voorkomen dat excuses aangeboden moeten worden voor haar eerdere leugens.

- Bij klachten over enkele door het Atlascollege, locatie Copernicus, vertelde leugens, worden deze leugens nog eens stevig aangedikt en voorzien van erbij gefantaseerde sappige details. Ook nietsvermoedende getuigen worden erbij gefantaseerd!

- Het Atlascollege, locatie Copernicus, heeft tot drie maal toe een kind geschorst, grotendeels op basis van onjuiste, door een medewerkster van de school zelf bij elkaar gefantaseerde, gruwelverhalen!

- Een gespreksverslag, opgesteld door het Atlascollege locatie Copernicus, is bewust vervalst met als doel achteraf andere redenen voor een totaal ten onrechte opgelegde schorsing te geven. Alleen door een geheime geluidsopname was het mogelijk de valsheid van het "gespreksverslag" aan te tonen.

- Één medewerkster van het Copernicus heeft, na het indienen van een officiële klacht over haar leugens, ervoor gekozen om achteraf het dossier van het onschuldige slachtoffer alsnog te vullen met aanvullende fantasieverhalen met als doel achteraf alsnog haar gelijk te behalen.

- Het Copernicus heeft er bewust voor gekozen om gegevens uit het dossier van het kind te verwijderen die de school niet goed uitkomen. Het gaat hier om de getuigenverklaring van een eerlijke conciërge die bewijst dat zijn leidinggevenden leugens vertellen. Dat de getuigenverklaring er wel moest zijn, is aangetoond door een geluidsopname waarin de directeur de schriftelijke getuigenis van de conciërge aanhaalt.

- Na het indienen van een officiële klacht, heeft het Copernicus ervoor gekozen om met het "Advies- en Meldpunt Kindermishandeling" de mogelijkheden te bespreken om te komen tot een "onder toezich stelling (OTS)" van de ouders met als doel de ouders uit de ouderlijke macht te ontzetten! Op deze wijze dacht men af te komen van een lastige klacht over corruptie/leugens op het Copernicus.

- Nadat men besloten had het slachtoffer van school te verwijderen, heeft het Copernicus er bewust voor gekozen om daadwerkelijk een valse melding te doen bij het "Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)", uit pure stemmingmakerij richting de klachtencommissie.

- Er blijkt sprake te zijn van keiharde corruptie in de staf van het Copernicus, alsmede op het niveau van adjunct-directeur Copernicus, op het niveau van directeur Copernicus en op het niveau van college van bestuur van het Atlascollege.

- Door middel van een geluidsopname was het mogelijk voor de vader van het slachtoffer om voor de voltallige klachtencommisie aan te tonen dat de school keiharde leugens vertelde over het onschuldige kind.

- De klachtencommissie veroordeelt de door het Atlascollege geuite leugens, maar vervolgens blijven excuses van de school en rehabilitatie van het slachtoffer achterwege.

- De beide onderwijskrachten op het Copernicus, waarvan de ouders richting de directie en richting het college van bestuur bewezen hadden dat deze onderwijskrachten met elkaar samenspannen en waarvan één beschikt over een ziekelijke fantasie en de ander een overduidelijk vals gespreksverslag opgesteld heeft, zijn niet eens ontslagen en zijn nog altijd werkzaam op het Atlascollege!

- Het college van Bestuur van het Atlascollege is op de hoogte gebracht van alle feiten, en in plaats van dat het college van bestuur ingegrepen heeft bij de wantoestanden op het Copernicus, heeft het college van bestuur ervoor gekozen om het slachtoffer van de leugens van het Copernicus uit wraak maar van school te sturen, opnieuw grotendeels op basis van leugens.

- Op verzoek van de ouders heeft de politie onderzoek gedaan en geconcludeerd dat er nooit sprake geweest is van een aanranding van een meisje, maar desalniettemin blijft de school volhouden (stand 6 april 2011) dat er wel sprake is van de aanranding van een meisje, ook al zeggen alle aanwezigen bij het incident (twee onderwijskrachten en het meisje zelf) dat ze niets gezien hebben van een aanranding van een meisje. De getuigen zijn nu niet meer de conciërge en de onderwijsassistent (die hebben immers eerlijk getuigd en de lezing van het vals beschuldigde kind bevestigd), maar (andere, onbekende) "leerlingen"!

 

Chronologische volgorde gebeurtenissen Atlascollege (een samenvatting van de door een medewerkster van het Copernicus bij elkaar gefantaseerde aanranding, de bijbehorende bewijsstukken, en de verschrikkelijke gevolgen voor het slachtoffer van de leugens van het Atlascollege)

 

Bustenincident: een meisje zou op school aangerand zijn door Mark

Op dinsdag 28 september 2010 komt Mark, het slachtoffer, thuis met het verhaal dat hij opnieuw geslagen is door dezelfde pestkop die hem eerder al eens (om 10 Euro te verdienen) een blauw oog geslagen had. Mark werd later uit de les gehaald door de afdelingsleidster. De afdelingsleidster vertelt tegen Mark dat Mark naar de buste van een meisje gegrepen heeft. In verband met deze aanranding mag Mark de rest van de dag niet meer naar de les terug komen. De pestkop wordt door de afdelingsleidster als held omschreven omdat hij ingegrepen heeft bij de aanranding. De aanvankelijke verslagenheid bij de ouders (nadat het Copernicus aan de ouders van Mark had medegedeeld dat Mark een meisje had aangerand, en dat twee medewerkers van het Copernicus dit met eigen ogen gezien hadden) was groot. Je moet zoiets als ouder maar te horen krijgen. Na uitgebreide verhoren door de ouders van hun zoon, zijn de ouders gaan twijfelen aan de getrouwheid van het aanrandingsverhaal zoals verteld door het Copernicus. De ouders hebben in eerste instantie tot drie maal toe gevraagd aan de afdelingsleidster of ze bereid was haar excuses aan te bieden voor het rondvertellen van de onzin over de aanranding, maar excuses werden alledrie maal geweigerd, de laatste maal met een zeer triomfantelijk "excuses zijn absoluut niet aan de orde!". Mark bleef in alle toonaarden ontkennen, en de ouders konden het zich niet voorstellen dat Mark daadwerkelijk een meisje aangerand zou hebben. De adjunct-directeur heeft de ouders beloofd te doen aan waarheidsvinding, en na deze uitgebreide waarheidsvinding onder verantwoordelijkheid van de adjunct-directeur van het Copernicus, werden de ouders opnieuw geconfronteerd met de stelling dat Mark echt een meisje aangerand had, en opnieuw werd medegedeeld dat dit door twee medewerkers van het Copernicus (de dienstdoende conciërge en een onderwijsassistent) met eigen ogen geconstateerd was. Van de valse beschuldiging van het zonder aanleiding slaan van twee meisjes werd Mark, na raadpleging van de camerabeelden, nagenoeg vrijgesproken, maar naar aanleiding van het bustenincident werd Mark, na de onderzoeksschorsing van één dag, nog een extra dag geschorst voor het aanranden van een meisje.

 

Het zaakje begon verschrikkelijk te stinken

Na lange verhoren en vele uren praten van de ouders met hun zoon Mark (met steeds weer het harde gegeven: twee medewerkers van de school hebben met hun eigen ogen gezien hoe Mark met beide handen naar de busten van meisje X getast had!) vertrouwden de ouders de hele zaak op een gegeven moment niet meer. De ouders wilden zelf spreken met de twee getuigen. Maar dit laatste werd keihard geweigerd! De twee getuigen van de school hadden een spreekverbod opgelegd gekregen door de adjunct-directeur! Bovendien kregen de ouders een schoolverbod opgelegd door de adjunct-directeur! De ouders mochten niet op school komen omdat de adjunct-directeur bang was dat de ouders de getuigen te spreken zouden krijgen! De ouders (dus niet het Copernicus, wat het Copernicus achteraf gesuggereerd heeft!) hebben toen noodgedwongen de politie ingeschakeld omdat de ouders zelf de getuigen niet te spreken konden krijgen. Het hele zaakje was toen uiteraard al flink beginnen te stinken.

 

Resultaat politie-onderzoek: er is géén meisje aangerand. Een medewerkster van het Atlascollege bleek te beschikken over een ziekelijke fantasie.

Uit het politie-onderzoek bleek dat er niets aan de hand was anders dan dat Mark het slachtoffer was van dreigen met slaan door een meisje dat zelf naar Mark toegelopen was en echt slaan door een psychopathische jongen die daarna naar Mark toegelopen was. Mark bleek het volledig onschuldige slachtoffer te zijn; van enige vorm van aanranding was nooit sprake geweest. Volgens het politie-onderzoek kon de afwerende beweging van Mark met één arm misschien op een afstand geïnterpreteerd zijn als een beweging met één arm richting de buste van het meisje, maar meer niet. Het hele aanrandingsverhaal bleek van het begin tot het einde uit de duim gezogen te zijn door een medewerkster van het Copernicus. De uit de duim gezogen aanranding bleek tevens door de betrokken medewerkster van het Atlascollege te zijn voorzien van een aantal sappige details. Mark zou naar het meisje toegelopen zijn (hetgeen niet waar was; het meisje was naar Mark toegelopen), Mark zou met twee handen gericht getast hebben naar de beide busten van het meisje (hetgeen niet waar was; Mark had met één arm een afwerende beweging gemaakt toen het meisje een slaande beweging naar Mark maakte), de conciërge en de onderwijsassistent zouden beide met eigen ogen gezien hebben dat Mark met beide handen naar de beide busten van het meisje getast zou hebben (hetgeen niet waar was), ze zouden beide heel erg boos geweest zijn op Mark (hetgeen niet waar was; ze waren boos op een pestkop die Mark geslagen had), ze zouden Mark weggestuurd hebben (hetgeen niet waar was; ze hadden de pestkop die Mark geslagen had weggestuurd om zich te melden), Mark zou geweigerd hebben om weg te gaan en zich te melden (hetgeen niet waar was, want want Mark was helemaal niet weggestuurd) en vervolgens zou Mark op dat moment (in aanwezigheid van de conciërge en de onderwijsassistent) twee hele dikke vieze vette scheten gelaten hebben om aan te geven dat hij schijt had aan de conciërges (hetgeen uiteraard ook niet waar was). Het volledige aanrandingsverhaal bleek volledig ontsproten te zijn aan de ziekelijke fantasie van de afdelingsleidster. Alle getuigen (naast de twee medewerkers van de school ook de aanwezige leerlingen) bleken de versie van Mark te bevestigen.

 

Misselijkmakende schorsingsbrief van 12 oktober 2010

De afdelingsleidster heeft op 12 oktober 2010 een in alle opzichten misselijkmakende schorsingsbrief geschreven die alle fatsoensnormen te buiten gaat. De schorsingsbrief van 12 oktober 2010 staat vol met leugens, waaronder tot twee maal toe de totaal ongefundeerde stelling dat Mark een gevaar zou vormen voor de docenten. Naar de stellige overtuiging van de ouders is er nooit ook maar enig incident geweest waarbij een leerkracht betrokken is geweest. De ouders hebben het Copernicus meerdere malen verzocht om een onderbouwing van de valse aantijgingen, maar de ouders hebben nooit iets ontvangen.

 

Ziekelijke fantasieverhalen verzinnende medewerkster niet eens ontslagen; gegevens in het dossier van Mark bewust vervalst door dezelfde medewerkster; gegevens uit het dossier verwijderd die het Atlascollege niet goed uit kwamen

De betrokken ouders zijn zichzelf dood geschrokken. De ouders gingen er aanvankelijk zonder meer van uit dat in ieder geval de medewerkster die het hele aanrandingsverhaal uit de duim gezogen bleek te hebben, op staande voet ontslagen zou worden. Ze had immers met haar herhaalde leugens duidelijk te kwader trouw gehandeld met nota bene als slachtoffer een totaal onschuldige jongen van net 13 jaar oud! De ouders zijn, wat dit betreft, van een zeer koude kermis thuis gekomen. De betrokken onderwijskracht werkt er nog steeds! Sterker nog: bij het inzien van de dossiers door één van de ouders bleek dat de afdelingsleidster, na het bustenincident en na het indienen van officiële klachten door de ouders, zich nog gewoon bemoeide met het dossier van Mark. Bij het inzien bleek namelijk dat de afdelingsleidster na het bustenincident haar uiterste best gedaan had om achteraf alsnog haar gelijk te behalen door een hele berg smerige leugens over Mark bij elkaar te fantaseren en op te schrijven. De ouders hebben vervolgens geëist dat alle fantasieverhalen van de afdelingsleidster verplaatst zouden worden naar het persoonlijk dossier van de afdelingsleidster zelf, maar de ouders hebben nooit antwoord van het Copernicus hierop ontvangen. Bij het inzien van het dossier bleek tevens dat het dossier voor de inzage geschoond was. De directeur had namelijk verteld dat er een getuigenverklaring van de betrokken conciërge aanwezig was in het dossier, maar deze getuigenverklaring zat niet meer in het dossier op het moment van inzage.

 

Gespreksverslag vervalst; de vervalser nieteens ontslagen!

De adjunct-directeur had van een gesprek op dinsdag 5 oktober 2010, het gesprek na de waarheidsvinding door de school, een "gespreksverslag" geschreven op 12 oktober 2010. Dit gespreksverslag is opgesteld nadat de politie haar onderzoek naar de aanranding had afgerond. Waar op 5 oktober 2010 veruit de belangrijkste reden voor de schorsing het bustenincident van dinsdag 28 september 2010 genoemd werd, was deze reden opeens geheel verdwenen uit het "gespreksverslag". De enige reden voor de schorsing die was blijven staan in het "gespreksverslag" was het vermeend zonder aanleiding slaan van twee meisjes, een gebeurtenis waar Mark, volgens het daadwerkelijk gevoerde gesprek op 5 oktober 2010, door middel van de beveiligingscamera's juist grotendeels van vrijgepleit was! Zowel de afdelingsleidster als ook de adjunct-directeur hebben zich schriftelijk in hun verweerschrift achter hun eigen valse gespreksverslag geschaard in een poging de ouders voor leugenaar uit te kunnen maken. Ze hadden echter geen rekening gehouden met een in het geheim opgenomen geluidsopname van het gesprek. Voor het overduidelijk valse gespreksverslag (met als bedoeling de ouders voor leugenaar uit te maken): 20101005vals_gespreksverslag.htm. Vervolgens werden de ouders door de school bekritiseerd voor het in het geheim maken van een geluidsopname, terwijl de school zelf zich voorafgaande aan het maken van de geluidsopname al herhaaldelijk schuldig gemaakt had aan strafbare feiten (smaad/laster richting een totaal onschuldige jongen van net 13 jaar oud!). Indien een medewerker van een school betrapt wordt op het te kwader trouw handelen door het schrijven van een overduidelijk vals gespreksverslag (met een totaal onschuldige jongen van net 13 jaar oud als slachtoffer), dan zou ontslag op staande voet toch het minimum moeten zijn, los van een eventuele civiele procedure voor het verhalen van alle gevolgschade voor de school. In werkelijkheid is de betrokken schrijver van het valse gespreksverslag nieteens ontslagen!

 

Nog nooit excuses ontvangen voor de in alle opzichten walgelijke handelswijze van het Atlascollege; bustenincident zou nog steeds wèl plaatsgevonden hebben!

Op 6 april 2011 was de zitting van één van de klachtencommissies in Utrecht, een klachtencommissie die lopende de klacht is ingehuurd door het Atlascollege, een zuiver "ons kent ons" clubje die er alleen maar zit om klachten ongegrond te verklaren. Toch konden ze uiteraard niet om een veroordeling van de leugens heen en kregen de ouders op dat punt uiteraard gelijk. De zitting was niet interessant vanwege de uitspraak, maar vanwege de smerige leugens die staan vermeld in het verweerschrift van het Copernicus, wat wij nu dus letterlijk zwart op wit hebben en wat het Copernicus niet meer terug kan halen. Mondeling werd door de afdelingsleidster op 6 april 2011 namens het Copernicus nog toegelicht dat het bustenincident wel heeft plaatsgevonden! Op 6 april 2011 waren het nu niet meer de twee onderwijskrachten (de conciërge en de onderwijsassistent) waarvan ze het verhaal gehoord had, maar (onbekende) "leerlingen". Het Atlascollege/ Copernicus blijft de eigen walgelijke verzinsels dus gewoon volhouden alsof er nooit een politie-onderzoek heeft plaatsgevonden. Daarnaast hebben de ouders nooit excuses ontvangen voor de bewust valse melding van het Copernicus bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Ook hebben de ouders nooit excuses ontvangen voor de grotendeels op leugens gebaseerde schorsing voor onbepaalde tijd.

 

Letterlijke tekst uit het advies van de door de school ingehuurde klachtencommissie aan het Atlascollege van 11 mei 2011

"Verder is gebleken dat de afdelingsleider niet direct na het incident en ook niet op een later moment heeft gesproken met de conciërges. De afdelingsleider heeft niet weersproken dat ze op 29 september 2010 aan klager heeft verteld dat twee conciërges ooggetuigen waren van het voorval. Niet is gebleken dat de afdelingsleider hier later bij klager op terug is gekomen. Ook toen klager tijdens de verschillende gesprekken die school met hem heeft gevoerd, steeds weer terugkwam op het incident en ondanks het feit dat klager de afdelingsleider meerdere malen heeft verzocht om excuses aan te bieden heeft zij geen aanleiding gezien om klager hierin tegemoet te komen. Dat nu had wel op haar weg gelegen omdat van een professional verwacht mag worden dat die gemaakte fouten in de communicatie erkent en rechtzet. Door dit na te laten is de communicatie verstoord gebleven. Dat de afdelingsleider overigens opzettelijk onwaarheden heeft verspreid is de Commissie niet gebleken. Dat neemt niet weg dat verweerster steken heeft laten vallen op het gebied van de communicatie met klager. Wetende welk belang klager hechtte aan de weergave van het incident, had het op haar weg gelegen om klager daarin tegemoet te komen, indien nodig door het aanbieden van excuses over het kennelijk foutieve beeld dat van het incident was ontstaan en de onduidelijkheid over de rol van de conciërges."

 

Ons commentaar op het advies van de klachtencommisie

De zin: "Dat de afdelingsleider overigens opzettelijk onwaarheden heeft verspreid is de Commissie niet gebleken." Deze zin blijft zonder onderbouwing. Wij stellen hierbij de vraag: hoe kan een uit de duim gezogen fantasieverhaal, dat in een later stadium door de afdelingsleidster en door de met haar samenzwerende adjunct-directeur voorzien is van meerdere sappige details, niet opzettelijk verspreid zijn? De afdelingsleidster heeft bij herhaling, met ingang van 28 september 2010 tot en met de hoorzitting op 6 april 2011, haar ziekelijke fantasie de vrije loop gelaten, ze heeft bij herhaling geweigerd haar excuses daarvoor aan te bieden, ze heeft op 12 oktober 2010 een in alle opzichten misselijkmakende schorsingsbrief geschreven vol met smerige leugens, waaronder tot twee maal toe de totaal ongefundeerde stelling dat Mark een gevaar zou vormen voor de docenten. De ouders van het slachtoffer hebben de school meerdere malen verzocht om een onderbouwing van de valse aantijgingen, maar die hebben de ouders nooit ontvangen. Waarom hebben de afdelingsleidster en de adjunct-directeur bij herhaling verteld dat uit de latere waarheidsvinding was gebleken dat de conciërge en de onderwijsassistent met hun eigen ogen de aanranding hebben zien gebeuren? En waarom gaat de afdelingsleidster (voor het laatst op 6 april 2011) gewoon door met vertellen dat de aanranding daadwerkelijk plaatsgevonden heeft, kennelijk de resultaten van het politie-onderzoek volledig negerend? Er is niet alleen bewezen dat de afdelingsleidster en de adjunct-directeur opzettelijk onwaarheden verspreid hebben, maar ook dat (in ieder geval) de afdelingsleidster daarmee gewoon doorgaat! De ouders van het slachtoffer hebben een brief gestuurd naar de klachtencommissie waarin het advies van de klachtencommissie is opgenomen, alsmede het commentaar van de ouders op het advies: 20110515reactie_op_advies_klachtencommissie.htm

 

Ook het college van bestuur van het Atlascollege liegt en is te kwader trouw; Raad van Toezicht van het Atlascollege grijpt niet in

In het aangeleverde dossier zit niet alleen een berg bewijzen dat de leiding van het Copernicus te kwader trouw is, maar ook harde bewijzen dat het college van bestuur van het Atlascollege gelogen heeft en te kwader trouw handelt. Zo is het college van bestuur van het Atlascollege op de hoogte gebracht van alle afschuwelijke gebeurtenissen op het Copernicus, maar toch heeft dit college daarna een brief ondertekend die was opgesteld door de directeur van het Copernicus, een brief die alle fatsoensnormen te buiten ging en bol stond van de onwaarheden en tendentieuze opmerkingen. Het college van bestuur van het Atlascollege is daarom ook bewezen te kwader trouw. Verder heeft het college van bestuur ervoor gekozen niet in te grijpen op het Copernicus. Het college van bestuur heeft ervoor gekozen de ziekelijke aanrandingsfantasieën van de afdelingsleidster tweede klassen, de door haar geïnitieerde dossiervervalsing, alsmede de gespreksverslagvervalsing door de adjunct-directeur van het Copernicus onbestraft te laten. In het jaar 2017 is de Raad van Toezicht van het Atlascollege op de hoogte gebracht van de afschuwelijke feiten, maar men heeft besloten niet in te grijpen. Het college van Bestuur en de Raad van toezicht van het Atlascollege zijn daarmee onderdelen van het probleem op het Atlascollege.

 

Andere scholen willen geen "probleemkinderen" overnemen

De ouders van Mark hebben andere scholen benaderd, maar deze andere scholen hebben aangegeven dat deze andere scholen óf (1) sowieso geen plaats hebben in klas 3 van het atheneum óf (2) (na opgebeld te hebben naar het Atlascollege en de leugens aangehoord te hebben) geen "probleemkinderen" van een andere school over te willen nemen. Één school heeft letterlijk verteld: "Waar rook is, is ook vuur." Dat alle "rook" bestaat uit leugens, een serie fantasieverhalen en stemmingmakerij door het Atlascollege doet er kennelijk niet toe. Door de stemmingmakerij door het Copernicus / Atlascollege kon het slachtoffer daarom niet naar een andere school. Omdat het Atlascollege geweigerd heeft zijn wettelijke verplichting tot het geven van onderwijs na te komen, heeft dit er in geresulteerd dat Mark noodgedwongen een jaar thuis gezeten heeft, en daardoor met één jaar vertraging zijn VWO-diploma gehaald heeft.

 

Falend overheidsoptreden: onderwijsinspectie doet niets meer in individuele gevallen, en de leerplichtambtenaren voeren hun handhavende taak niet uit

Vroeger zou de onderwijsinspectie ingegrepen hebben bij corrupte scholen die hun wettelijke verplichtingen niet na willen komen, maar de onderwijsinspectie heeft laten weten niet meer in te grijpen in individuele gevallen. De onderwijsinspectie verwijst daarvoor naar de leerplichtambtenaren in de woongemeente van Mark. Een melding bij de leerplichtambtenaren van een thuis zittende leerling is volgens de onderwijsinspectie niet vrijblijvend. De leerplichtambtenaren van de gemeente Medemblik beweren echter dat het niet hun taak zou zijn om het Atlascollege te wijzen op hun wettelijke verplichting onderwijs te geven, en weigeren daarom handhavend op te treden richting het Atlascollege. De ouders zijn ten einde raad en hebben het volledige dossier overgedragen aan het comité Schoolkeuzehoorn.nl in de hoop dat extra publiciteit de verantwoordelijken (onderwijsinspectie, leerplichtambtenaren, misschien zelfs het Atlascollege zelf) eindelijk in beweging zal zetten.

 

Momenteel nog steeds een zeer onveilige situatie op het Copernicus/Atlascollege

Op 17 juli 2012 heeft er een gesprek plaatsgevonden van Mark en de vader van Mark met de directrice van het Copernicus/Atlascollege. De vader van Mark heeft toen een vraag gesteld over de situatie van een eventuele terugkeer van Mark op het Copernicus/Atlascollege. Naar de mening van de vader zou de school in ieder geval kunnen garanderen dat de afdelingleidster tweede klassen (ziekelijke aanrandingsfantasieën, heel veel andere zieke fantasieverhalen plus dossiervervalsing) en de adjunct-directeur (vervalsing gespreksverslag) zich niet meer gaan bemoeien met Mark. De boze reactie van de directrice was dat zij degene is die bepaalt met wie Mark contact heeft op school. Deze reactie van de directrice van het Copernicus/Atlascollege houdt in dat Mark niet meer veilig naar school kon aangezien hij iedere dag opnieuw het slachtoffer kon worden van nieuwe zieke aanrandingsfantasieën door de rancuneuze afdelingsleidster tweede klassen, nieuwe valse beschuldigingen, nieuwe door de schoolleiding gecreëerde/ mogelijk gemaakte "incidenten", nieuwe dossiervervalsing, nieuwe valse gespreksverslagen enz.

 

Mark ernstig fysiek bedreigt door een gewelddadige pestkop; school grijpt met opzet niet in met als doel een incident te creëren
Twee dagen voordat Mark van school gestuurd werd (zogenaamd wegens een "vechtpartij" met pestkop A.) hebben Mark en zijn vader uitgebreid gesproken met de directeur van het Copernicus over de herhaalde fysieke bedreigingen (dreigementen om Mark in elkaar te zullen gaan slaan) door pestkop A. (pestkop A. met backup van twee cultuurgenoten). De directeur bleek achteraf helemaal niets gedaan te hebben richting pestkop A. Wij hebben een geluidsopname waarin de directeur, in aanwezigheid van de huidige directrice van het Copernicus, toegeeft dat hij helemaal niets ondernomen heeft tegen pestkop A., ondanks zijn eerdere toezeggingen. De directeur van het Copernicus heeft de zaak bewust uit de hand laten lopen met de hoop op een "incident" wat hij twee dagen later dus gekregen heeft, namelijk het blauwe oog bij de pestkop. Het blauwe oog bij de pestkop heeft de directeur vervolgens (samen met de schorsing naar aanleiding van de gefantaseerde aanranding) gebruikt om Mark permanent van school te verwijderen. Hoe veilig is het voor Mark op het Copernicus als de directeur er bewust voor kiest meldingen door ouders van ernstige fysieke bedreigingen door een pestkop gewoon te negeren??

 

Mark heeft nog steeds nooit excuses ontvangen en ook nog steeds nooit een passende schadevergoeding ontvangen voor alle ellende en voor het jaar studievertraging
Daarnaast hebben Mark en de ouders van Mark nog nooit op enigerlei wijze excuses ontvangen van het Copernicus/Atlascollege voor de op leugens gebaseerde schorsingen, voor de 100% valse melding bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), voor het bewust en doelgericht uit de hand laten lopen van herhaalde dreigementen door een pestkop, voor het bewust vervalsen van het dossier van Mark over de tweede klas, voor het vervalsen van een gespreksverslag door de adjunct-directeur, voor de stemmingmakerij van het Copernicus richting andere scholen waardoor deze andere scholen ook geen les willen geven enz. enz.

 

Publiciteit in het Noord-Hollands Dagblad

Het Noord-Holland Dagblad heeft in zijn editie van 29 augustus 2012 ook aandacht gegeven aan o.a. de situatie van Mark: 20120829nhd_xxxx_en_mark_zaten_weken_thuis_ocr.pdf

 

Update 17 september 2012: opnieuw weigering van het Atlascollege om te voldoen aan haar wettelijke taak om les te geven; de onderwijsinspectie doet helemaal niets voor het slachtoffer

Mail geschreven door Mark (het slachtoffer zelf) aan het Atlascollege op 17 juli 2012: 20120717reactie_van_mark_op_voorwaarden_copernicus.htm
De ouders van het slachtoffer hebben een e-mail naar de school gestuurd op 26 augustus 2012 met een noodoproep om Mark met ingang van 3 september 2012 les te gaan geven. Dit is door de school zowel mondeling als ook schriftelijk geweigerd. Mark heeft daarom met ingang van 3 september 2012 thuis gezeten.
Mail geschreven door de vader van Mark aan het Atlascollege en diverse instanties op 4 september 2012: 20120904reactie_van_vader_op_voorwaarden_copernicus.htm

Door de weigering van het Copernicus/Atlascollege om een andere school voor Mark te vinden (sterker nog: door het verspreiden van leugens en stemmingmakerij actief te verhinderen dat de ouders van Mark zelf een andere school kunnen vinden) alsmede door de weigering van het Copernicus/Atlascollege om zelf Mark les te geven, heeft Mark een schooljaar verloren.

Dat het ook heel anders kan bewijzen de leerplichtambtenaren van de gemeente Den Haag: 20120907vk_haagse_leerplichtambtenaren_pakken_regie_bij_thuiszitters.pdf


Update zomer 2016: Mark heeft, met één jaar vertraging (als gevolg van de weigering van het Atlascollege om aan Mark les te geven), alsnog zijn VWO-diploma binnen gesleept.
Mark had een dikke 8 voor Wiskunde B en hij studeert nu Informatica aan de Universiteit. Mark zal de komende jaren actie blijven voeren met als doel 100% van alle kinderen en ouders van kinderen op alle lagere scholen in de regio Hoorn te waarschuwen voor de praktijken op het Atlascollege. Geen enkele leerling op het Atlascollege zal kunnen beweren dat hij/zij nooit gewaarschuwd is!


Update 29 januari 2017: Het Atlascollege is over gegaan tot het doen van drie maal een overduidelijk valse melding bij de politie
Twee vertegenwoordigers van het Comité Schoolkeuze Hoorn hebben op donderdag 26 januari, vrijdag 27 januari en zaterdag 28 januari 2017 folders uitgedeeld van het Comité Schoolkeuze Hoorn. Voor de zekerheid zijn de folderaars gaan staan op de openbare weg, op geruime afstand van de ingang van het Copernicus. Helaas heeft het Atlascollege op alle drie de dagen een 100% valse melding gedaan bij de politie in Hoorn met de mededeling dat de "openbare orde" verstoord zou worden in de buurt van het Atlascollege. De meldingen waren uiteraard te gek voor woorden. Inmiddels is ook de politie op de hoogte van de stroom valse meldingen vanuit het Atlascollege, en de politie laat de vreedzame folderaars gewoon met rust.


Gemeente Hoorn maakt duidelijk aan de politie dat er géén vergunning nodig is om te folderen en dat folderen volgens de Nederlandse wetgeving en volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Hoorn gewoon vrij is toegestaan:
20170127_1_mail_aan_gemeente_hoorn_inzake_folderen.pdf
Dreigementen van het Atlascollege om juridische stappen te ondernemen tegen de ouders van hun slachtoffer:
20170127_2_mail_vanuit_college_van_bestuur_atlascollege_inzake_folderen_inclusief_dreigement.pdf
Reactie van de ouders van het slachtoffer richting het Atlascollege op de nieuwe dreigementen van het Atlascollege:
20170127_3_mail_aan_atlascollege_als_reactie_op_dreigement_atlascollege.pdf
Reactie van de ouders van het slachtoffer na nieuwe dreigementen van het Atlascollege richting het slachtoffer:
20170128_1_mail_aan_heer_xxx_van_atlascollege_inzake_dreigement_politie_op_te_bellen.pdf
Reactie van de ouders van het slachtoffer richting de burgemeester van Hoorn na beweringen van het Atlascollege (hoogstwaarschijnlijk ook leugens) dat de burgemeester goedkeuring gegeven zou hebben om vreedzame folderaars te arresteren:
20170128_2_mail_aan_burgemeester_inzake_folderacties.pdf
Eventuele reactie van het Atlascollege op de beschreven casus uit 2010-2012, inclusief voorstel om de klokkenluiders binnen het Atlascollege op te nemen in de directie:
20170129_mail_aan_college_van_bestuur_inzake_reactie_op_website.pdf

Update 1 februari 2017: Artikel gepubliceerd in het NHD over onze folderacties in Hoorn
http://www.schoolkeuzehoorn.nl/mark/20170201_nhd_artikel_over_folderactie.pdfDocumentatie

Alle bewijsstukken/documenten/e-mails/geluidsopnames inzake de casus Mark blijven beschikbaar voor het Atlascollege, de onderwijsinspectie en journalisten.


De goede ervaringen van Mark op TABOR, locatie Oscar Romero
"Nadat ik op basis van valse beschuldigingen van het Copernicus ben gestuurd, ben ik uiteindelijk gedetacheerd op het Oscar Romero in Hoorn. De detacheringsbasis was tijdelijk, dus ik heb daar alleen in 3 Atheneum gezeten. Dit zijn mijn ervaringen met deze school.

Allereerst, mijn grote complimenten voor de geweldige gymleraar van deze school. Hele aardige man. Het maakte de gymlessen een stuk prettiger.

Ik zat in de schootcomputerklas.  In veel lessen werkten wij op een MacBook. Mac OS X is niet mijn eerste besturingssysteemkeuze, maar het was voldoende voor de toepassingen op school.

Voor het wiskundeprogramma gebruikt het Oscar Romero het boek “Moderne Wiskunde”. Dat kan, maar dit vind ik persoonlijk verschrikkelijk slechte wiskundeboeken. “Getal & Ruimte” vind ik beter. Echter, voor alle andere vakken, zoals Frans, Duits, geschiedenis, Chemie, Natuurkunde en dergelijke, gebruikten wij wel goede boeken. Mijn lerares wiskunde op het Oscar Romero was ook iemand die altijd zei dat wiskunde A de makkelijke wiskunde is en dat wiskunde B héél erg moeilijk is en dat dit alleen voor de hele slimme leerlingen was. Achteraf gezien, was dit grote onzin, want ik heb evengoed gekozen voor wiskunde B, en het was hartstikke makkelijk. Laat je dus niet bang maken door de propaganda over wiskunde B: wiskunde B is eigenlijk makkelijker dan wiskunde A.

Wat ook heel fijn was op deze school: voor het schoolvak Aardrijkskunde presenteerde de lerares haar theorie dat de Aarde op zou warmen door menselijke uitstoot van koolstofdioxide. Ik bracht deze theorie in twijfel, waarna ik van de lerares een presentatie mocht houden voor de klas waarin ik de theorie van Al Gore presenteer, en wat ik denk (namelijk: dat de mens geen invloed heeft op het klimaat). Dit vond ik erg fijn, want ik hou ervan om voor de klas te staan. Ik vond het dan ook erg leuk om deze kans te krijgen. :-D

Kortom, een groot compliment voor het Oscar Romero. Er zijn minpunten (slecht wiskundeboek, het gebruik van Apple-computers), maar verder had ik hier een zeer positieve ervaring, met ook erg leuke klasgenoten. Ik kijk met nostalgie terug naar mijn tijd op het Oscar Romero."

Wie wij zijn

Wij zijn een groep betrokken ouders die in het verleden bij de keuze voor een middelbare school voor onze kinderen een objectieve informatiebron hebben gemist. Door ervaringen uit te wisselen over de verschillende middelbare scholen in Hoorn hopen wij een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan een verantwoorde schoolkeuze voor kinderen uit groep 8 en hun ouders en leerkrachten.

 

Voor wie doen wij dit

Wij willen als groep ouders via deze website objectieve informatie gaan verschaffen aan alle geïnteresseerde kinderen in groep 8, hun ouders en hun leerkrachten. Ook stellen wij het op prijs als andere media verwijzen naar en gebruik maken van onze gegevensverzameling. Hiervoor is geen toestemming van ons nodig. Onze informatie kent geen copyright. Onze informatie is zoveel mogelijk geanonimiseerd, maar voor externe instanties (onderwijsinspectie, leerplichtambtenaren, de pers) zijn de originele brondocumenten ten alle tijde beschikbaar.

 

Werkgebied en scholen

Omdat wij allen in en rond de stad Hoorn (in Noord-Holland) wonen en onze kinderen naar middelbare scholen in Hoorn gaan, beperkt deze website zich tot de middelbare scholen in de stad Hoorn. Vooralsnog gaat het alleen om de scholen voor VMBO theoretische leerweg, HAVO en VWO.

 

Meldingen

Het is hierbij de bedoeling dat iedereen zijn eigen, liefst positieve, ervaringen met de verschillende scholen in Hoorn kan delen met andere ouders. Ook leerlingen mogen hun liefst positieve ervaringen naar ons toezenden. Op deze manier is het mogelijk voor de desbetreffende middelbare scholen in Hoorn om positief in het nieuws te komen. Onze geweldige stad Hoorn beschikt over uitstekende scholen, en misschien lukt het om een deel van de kinderen uit groep 8, die anders misschien ergens in de regio terecht zou komen, naar onze mooie stad te laten komen. Om de kwaliteit van deze site te waarborgen zullen alle meldingen zorgvuldig door tenminste twee ouders worden gescreend alvorens wij deze ervaringen gaan plaatsen.

Wij zijn terughoudend als het gaat om het publiceren van eventuele verbeterpunten. Indien er toch verbeterpunten bij ons aangemeld zouden gaan worden, dan vindt eerst overleg met de betrokken school, hoor- en wederhoor plaats. Als wij tot publicatie van verbeterpunten over zouden gaan, dan komt uiteraard ook de visie/ het gezichtspunt van de school aan de orde. Een verhaal heeft namelijk vaak twee kanten. Op deze manier wordt gewaarborgd dat er nooit een eenzijdig belicht verhaal op deze site kan komen te staan.

 

Links naar websites van verschillende scholen in Hoorn

Tabor college, Werenfridus: http://www.tabor.nl/werenfridushome.aspx

Tabor college, Oscar Romero: http://www.tabor.nl/oscarromerohome.aspx

Atlas college, OSG Westfriesland:  http://osg.atlascollege.nl/

Atlas college, Copernicus: http://copernicus.atlascollege.nl/

Onze eigen informatiesite over het Atlascollege in Hoorn: http://www.atlascollegehoorn.nl/

 

Activiteiten van het comité Schoolkeuzehoorn.nl

Alle, liefst positieve, meldingen over ervaringen met scholen zullen wij delen op deze website. Wij streven naar een 100% bereik door met ingang van 2016 bij alle open dagen door een delegatie vertegenwoordigd te zijn, het liefst op de schoolterreinen zelf met een stand en flyers. Wij hopen hierbij op welwillende medewerking van de betrokken scholen. Ook gaan wij deze website, en delen van de inhoud, bekend maken bij alle lagere scholen in de omgeving van Hoorn via het sturen van brieven (via Postnl) en het sturen van e-mails.

 

Contact

U kunt contact opnemen met het comité Schoolkeuzehoorn.nl via onderstaand e-mail-adres:

schoolkeuzehoorn@gmail.com

 
Plaatje Dirkjan uit het Algemeen Dagblad van 21 oktober 2017